Skip to Content

Nove tehnologije

Ukrepi in dejavnosti

Tehnološke izboljšave bivalnih prostorov in okolij so strateškega pomena za razvoj prostora, kot izhaja iz tematskega sklopa »Pametno zdravje« Deželne strategije za pametno specializacijo (S3), ki se izvaja preko pobud in projektov za tehnološko inoviranje. 

Dežela podpira in financira razvojne in raziskovalne projekte, pri katerih sodelujejo podjetja, univerze in drugi raziskovalni zavodi, ki razvijajo inovativne proizvode, postopke ali storitve za potrebe trga. V letu 2018 se zaključujejo standardni projekti iz prvega razpisa iz leta 2016, hkrati pa bodo potrjeni in se bodo začeli izvajati novi projekti iz razpisa, ki je bil sprejet leta 2017.

Za dodatne informacije:

 

Dežela sodeluje pri programu, ki je v angleščini poimenovan Active Assisted Living in je namenjen ustvarjanju čim boljših življenjskih pogojev za starejše ter spodbujanju gospodarskega in industrijskega razvoja tudi s povezovanjem na mednarodni ravni. 

Za dodatne informacije:

Deželni svet in odbor sta v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem (JRC) organizirala dogodek, ki je bil namenjen celotnemu deželnemu raziskovalnemu sistemu in predstavnikom drugih italijanskih deželnih svetov. Dogodek je potekal v sklopu dejavnosti, ki jih predvideva memorandum o soglasju med deželo in JRC, in je dopolnjeval pobude iz prejšnje izvedbe leta 2016 z naslovom »Science meets Regions« (Znanost sreča regije), na kateri je bila sprejeta  Regionalna listina o aktivnem staranju.

Izvedba dogodka januarja 2018 je bila priložnost za predstavitev metodologije in prvih rezultatov sinergijskega delovanja dežele, raziskovalnih zavodov in JRC na temo kakovosti življenja starejših ljudi in aktivnega staranja s posebnim poudarkom na Alzheimerjevi bolezni.

Za dodatne informacije:

  • Regionalna listina o aktivnem staranju
  • Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) zagotavlja znanstveno in strokovno podporo načrtovanju, razvijanju, izvajanju in nadzoru politik Evropske unije. Evropska unija ga neposredno financira.

Portal, ki je nastal z namenom, da se poveča prepoznavnost javnih in zasebnih pobud, dejavnosti in ukrepov s področja sociale, ki se izvajajo na deželnem območju za spodbujanje aktivnega staranja, bo dodatno nadgrajen.  Redakcijski odbor portala v sodelovanju s podjetjem INSIEL prireja usposabljanja in promocijske dogodke, h katerim želi pritegniti čim več ustanov in združenj, da spodbudi vpetost tega spletišča v vsakdanje življenje.

Indeks aktivnega staranja (angleško Active Ageing Index - AAI) se uporablja za zbiranje in spremljanje podatkov, ki služijo za učinkovito usmerjanje politik in strategij v deželi.

Za dodatne informacije:

News / Eventi