Skip to Content

Info dalla UE

Progetti europei in Regione

V teku leta 2017 bo dežela še naprej prijavljala nove projekte na razpise evropskih programov za teritorialno sodelovanje in/ali v lastni režiji, tudi s pomočjo novih mednarodnih partnerstev ali s krepitvijo že obstoječih v okviru prejšnjih evropskih projektov, pri čemer si bo prizadevala vključiti lokalne deležnike.

Najzanimivejši programi EU so: Obzorje 2020, tretji program EU za javno zdravje, program za pomoč iz okolice pri samostojnem življenju (Ambient Assisted Living Programme), EaSI (Employment and Social Innovation Programme), Interreg Europe.

Projekt ASTAHG- Alpine SpaceTransnationalGovernanceofActiveandHealthyAgeing je bil pripravljen v okviru Prednostne naloge 4 Well-Governed  programa za Alpski prostor in se osredotoča na temo upravljanja aktivnega staranja.

Projekt ASTAHG obravnava pojav staranja prebivalstva kot pozitiven izziv, ki se ga je treba lotiti na čezmejni ravni s pomočjo medsektorskega in večslojnega sodelovanja in ob udeležbi javnega in zasebnega sektorja za spodbujanje inovacijskih modelov.

Namen projekta ASTAHG je spodbujanje inovacij v politikah javne uprave, posvečenim aktivnemu staranju, z boljšim usklajevanjem ukrepov na različnih področjih in različnih ravneh za odzivanje na potrebe v prostoru.

Nosilka projekta je Centralna direkcija za zdravje pri deželi FJK, ki bo razvijala projektne dejavnosti v triletnem obdobju do aprila 2021 v sodelovanju s konzorcijem, ki ga sestavljajo: Italija, Avstrija, Francija, Slovenija in Švica.

Več informacij najdete na prijavnici

 

Financiranje: Projekt je financiran v okviru programa »INTERREG EUROPE« 2014-2020, ki je nadaljevanje programa INTERREG IVC 2007-2013. Namenjen je krepitvi učinkovitosti politike in programov regionalnega razvoja, zlasti programov, ki sodijo v cilj »Investicije za rast in zaposlovanje« (npr. ROP ESRR/ESK), in po potrebi programov iz cilja »Evropsko teritorialno sodelovanje« (ETS). Program spodbuja sodelovanje in izmenjavo idej ter dobrih praks zlasti med evropskimi javnimi organi z namenom iskanja rešitev za izboljšanje politike in strategije v prid evropskih državljanov.
TRAJANJE PROJEKTA: 5 let (projekt se deli na dve fazi, 36 mesecev za opredelitev politike in strategij in 24 mesecev za izvajanje strategij v okviru aktivnosti na deželni ravni)
CILJI: končni cilj je prispevati k razvoju in izboljšanju vsebin regionalnih politik ter povezanih finančnih instrumentov na področju inovacij in zdravja. Cilj projekta je spodbuditi oblikovanje učinkovitih regionalnih ekosistemov, da bi podprli aktivnosti in storitve za zdravo in aktivno staranje, ter promoviranje razvoja inovativnih rešitev na področju zdravja, pri čemer bi zagotovili čim večjo učinkovitost njihovega izvajanja.
AKTIVNOSTI: projektne aktivnosti bodo izdelane na podlagi ocene dejanskega stanja vključenih regionalnih sistemov v odnosu do pametnega zdravja (»smart health«), izmenjave izkušenj med partnerji, na podlagi medregionalnih izobraževalnih programov in določitvijo načina prenosa znanja in deljenja dobrih praks. V drugem delu projekta bo vsaka vključena dežela udejanjila dosežene rezultate z izvajanjem in razvijanjem projektov in aktivnosti na lokalni ravni.

Konzorcij sestavlja 9 evropskih regij - nizozemska pokrajina Severni Brabant, ki je partnerica evropske mreže CORAL, pa je koordinatorka projekta. V imenu Furlanije - Julijske krajine sodeluje Centralna direkcija za delo, izobraževanje, enake možnosti, mladinsko politiko, raziskave in univerzo. 

Progetti conclusi

PROGRAM FINANCIRANJA: Program za konkurenčnost in inovacije (CIP), ki je v programskem obdobju 2007-2013 imel naslednje cilje:

  • Spodbuditi konkurenčnost podjetij, zlasti MSP;
  • Spodbuditi vse vrste inovacij, vključno z eko-inovacijami;
  • Pospešiti razvoj trajnostne, konkurenčne, inovativne in vključujoče informacijske družbe,
  • Spodbuditi energetsko učinkovitost ter uporabo novih in obnovljivih virov energije na vseh področjih, vključno s prometom.

TRAJANJE PROJEKTA: tri leta – od 2013 do 2016
CILJI: Glavni cilj projekta je bil razvoj celostnih storitev za oskrbo starejših na domu z uporabo tehnoloških in informacijskih rešitev. V FJK so se v projekt vključili zdravstveni okraji, socialne službe na domu, specialisti in drugi zdravstveni delavci, skupaj z družinskimi člani in družinskimi pomočniki vključenih starostnikov.
Dežela FJK je skupaj z Združenim univerzitetnim zdravstvenim zavodom v Trstu prevzela vlogo vodilne partnerice projekta, v katerega se je vključil konzorcij 24 evropskih regij.
AKTIVNOSTI: V okviru projekta so razvili in vzpostavili celostni sistem spremljanja na daljavo in na domu, namenjen zlasti starejšim osebam (nad 65 letom starosti), ki trpijo za kroničnimi boleznimi in potrebujejo posebno zdravljenje. Starejše osebe, ki so jih vključili v sistem spremljanja v okviru projekta, so bile deležne inovativne storitve, saj so z uporabo tehnoloških rešitev, ki so jih namestili na domu, in portala, ki so ga vzpostavili v ta namen, lahko dostopale do zdravstvenih storitev na domu in drugih zdravstvenih in socialnih storitev.
Portal je po predhodnem soglasju oskrbovanih oseb dostopen za vse vključene subjekte: zdravstvene in socialne delavce, družinske pomočnike, prostovoljna društva in socialne zadruge, ki nudijo zdravstvene storitve starejšim osebam, vključenim v projekt.
Vsi vključeni subjekti imajo na voljo skupen nabor podatkov in komunicirajo s pomočjo digitalne infrastrukture. Vzpostavili so tudi sistem evidentiranja pacientov na lokalni ravni. Poleg spremljanja življenjskih in okoljskih parametrov sta na voljo tudi center za pomoč na daljavo in klicni center, ki zagotavljata pomoč na daljavo prek telefona ali videoklicev za uporabnike/paciente, ki bi potrebovali dodatno pomoč.
Večina partnerjev projekta SMART CARE je članov evropske mreže CORAL (www.coral-europa.eu).
Za več informacij:

PROGRAM FINANCIRANJA: INTERREG IVC, medregionalni program sodelovanja za spodbujanje izmenjave znanja in dobrih praks na dveh prednostnih področjih:

  • inovacije
  • okolje in preprečevanje naravnih tveganj

TRAJANJE PROJEKTA: 2 leti - od 2012 do 2014
CILJI: partnerji so se s tem projektom zavezali, da bodo na regionalni ravni oblikovali strategije za spodbujanje pomoči iz okolice za samostojno življenje v širšem merilu.
AKTIVNOSTI:organizacija študijskih obiskov o temah, ki so povezane z uporabo tehnoloških in informacijskih rešitev za bivalno okolje v pomoč starejšim osebam. Med študijskim obiskom v Furlaniji - Julijski krajini (Pordenon) so projektnim partnerjem predstavili primere dobrih praks za spodbujanje samostojnega življenja in spremljanje oskrbovancev na domu: pomoč na daljavo, rešitve za tehnološko prilagoditev stanovanj, da se zagotovita dostopnost in varnost nesamostojnih oseb, ter primerjava med modeli povezovanja formalnega in neformalnega zdravljenja, da bi omogočili daljše bivanje na domu starejšim ali invalidnim osebam.
Za več informacij: