Skip to Content

Info dalla UE

Partenariato europeo per l'invecchiamento sano e attivo

Evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje
Ta razdelek je nastal v sodelovanju s Pisarno za stike v Bruslju in Službo za mednarodne odnose in strateško infrastrukturo. V tem razdelku bomo objavili vse informacije o projektih za spodbujanje aktivnega staranja, ki se izvajajo na evropski ravni.
Na ravni Evropske unije so vzpostavili Partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje (v angleščini EIP-AHA) in izdelali Indeks aktivnega staranja (v angleščini AAI).
Leta 2016 je Dežela Furlanija - Julijska krajina razvila vrsto aktivnosti za krepitev inovativnih praks in strategij, ki jih je Evropska komisija označila kot reference ali dobre prakse (»Reference site«). To priznanje je deželi omogočilo, da se je pridružila mreži 74 evropskih deležnikov.

To je platforma, v katero so se vključile glavne javne ustanove na lokalni, regionalni, državni in evropski ravni ter zasebni subjekti, ki si prizadevajo razviti novo vizijo za boljše staranje, določiti skupne prioritete in odpraviti ovire za inovacije, da bi pospešili in povečali možnosti za uvajanje pomembnih inovativnih rešitev v Evropi.
Splošni cilj: do 2020 podaljšati povprečno trajanje zdravega življenja za dve leti.
Specifični cilji:

 • omogočiti evropskim državljanom zdravo, aktivno in samostojno življenje;
 • izboljšati trajnost in učinkovitost sistemov socialnega in zdravstvenega varstva;
 • krepiti konkurenčnost trgov inovativnih izdelkov in storitev za spopadanje z izzivi, ki jih staranje populacije prinaša na evropski in svetovni ravni, ob hkratnem oblikovanju novih priložnosti za podjetja.

Področja delovanja:

 • Preventiva in promocija zdravja;
 • Zdravstveno varstvo in nega;
 • Aktivno in samostojno življenje starejših.

EIP-AHA ni nov program in ne uvaja novih finančnih sredstev, njegov namen pa je:

 • izboljšati porabo sredstev v okviru že obstoječih evropskih finančnih programov, kot so Javno zdravje, Obzorje 2020, Ambient Assisted Living Programme, Employment and Social Innovation Programme, Interreg Europe;
 • oblikovati novo metodo dela, v katero bodo vključeni tri različni generalni direktorati Evropske komisije;
 • povezati različne institucionalne ravni (lokalno, regionalno, nacionalno in evropsko);
 • vzpostaviti dialog med javnim in zasebnim sektorjem;
 • spodbuditi izmenjavo znanja v sklopu platforme, ki združuje skoraj 3000 subjektov, da bi na širši ravni podprli izvajanje inovativnih projektov;

Za več informacij:

Gre za šest tematskih mrež, v katere so vključeni različni evropski subjekti (regije, mesta, bolnišnice, zdravstvena zavodi, raziskovalna središča, univerze, podjetja, evropske mreže), ki sodelujejo na naslednjih področjih:

 • (Akcijska skupina A1) upoštevanje receptov in zdravniških navodil;
 • (Akcijska skupina A2) preprečevanje padcev pri starejših osebah;
 • (Akcijska skupina A3) preprečevanje funkcionalnega pešanja in šibkosti pri starejših osebah;
 • (Akcijska skupina B3) uvajanje celostnih modelov oskrbe za kronične bolezni;
 • (Akcijska skupina D4) inovacije za spodbujanje starejšim prijaznega okolja;
 • (Akcijska skupina C2) spodbujanje tehnoloških in inovativnih rešitev za bivalno okolje z vključevanjem končnih uporabnikov.

Aktivnosti akcijskih skupin

 • popisovanje obstoječih projektov po posameznih tematskih področjih z namenom ugotavljanja dobrih praks in oblikovanja podatkovne baze, ki se v angleščini imenuje »repository«;
 • vodenje rednega dialoga z Evropsko komisijo in zagotavljanje pravočasnih informacij o vsebinah evropskih razpisov;
 • priprava akcijskega načrta, ki bo na voljo na spletni strani programa EIP-AHA.

Za dodatne informacije:

Združeno univerzitetno zdravstveno -zavod v Trstu sodeluje v skupini B3, ki se ukvarja z uvajanjem celostnih modelov oskrbe za kronične bolezni, Zavod za zdravstveno varstvo št. 2 »Spodnja Furlanija-Posočje« pa sodeluje v akcijskih skupinah B3 in D4 o inovativnih rešitvah za spodbujanje starejšim prijaznega okolja.

V kolikor so se tudi drugi deležniki vključili v navedene akcijske skupine, vabimo pristojne osebe, da o tem obvestijo redakcijski odbor deželnega portala z izpolnitvijo kontaktnega obrazca na voljo na spletni strani.

Julija 2016 je Evropska komisija podelila Furlaniji - Julijski krajini priznanje dobre prakse v okviru aktivnega staranja (»Reference Site«). Status dobre prakse se podeli samo subjektom, ki so pri spopadanju z izzivi staranja sposobni načrtovanja, uvajanja in spodbujanja posebno inovativnih praks in strategij.

Naša dežela je bila deležna takega priznanja, ker je sprejela zakon o aktivnem staranju, ki politične odločevalce spodbuja k delovanju v skladu z novim pristopom za družbeno-ekonomski razvoj prostora in ki lahko postane dobra praksa tudi za druga območja.

Dežela Furlanija - Julijska krajina je vključena v mrežo dobrih praks - Reference Site Collaborative Network (RSCN) - in bo lahko sodelovala s 74 subjekti iz 22 članic Evropske unije, ki so prav tako prejeli omenjeno priznanje. 

Uradna podelitev je potekala decembra 2016 v okviru Evropskega vrha o inovacijah na področju aktivnega staranja. Nagrado je prevzela tedanja deželna odbornica Loredana Panariti. 

Skupno kandidaturo za priznanje »Reference Site« sta vložili Direkcija za zdravje, socialno in zdravstveno integracijo, socialne zadeve in družino ter Direkcija za delo, usposabljanje, izobraževanje, enake možnosti, mladinsko politiko, raziskave in univerzo v sodelovanju z inštitutom Rittmeyer, ki je priznanje prejel leta 2013.

Druge italijanske dežele in pokrajine, ki so prejele priznanje »Reference Site« so: Kampanija, Emilija-Romanja, Lacij, Ligurija, Lombardija, Piemont, Apulija, Toskana, Avtonomna pokrajina Trento, Dežela Veneto preko družbe Arsenal.IT.

Prvo srečanje mreže RSCN je potekalo v Rimu 23. in 24. marca 2017 v sodelovanju s programom ProMIS (Programma Mattone Internazionale Salute).

Za dodatne informacije:

 

 

 

Blueprint je strateški dokument za promocijo digitalne preobrazbe na področju zdravja. Evropska komisija si prizadeva, da bi načela, ki jih vsebuje dokument, spremenila v konkretna dejanja. Osnovni cilj strategije je oblikovanje skupne vizije o tem, kako lahko skupni digitalni trg prispeva k boljšemu zdravstvenemu varstvu, k razvoju trajnostnih zdravstvenih sistemov in vzpostavitvi priložnosti za ekonomski razvoj v okviru srebrnega gospodarstva.

Za dodatne informacije:

Furlanija - Julijska krajina je preko Pisarne za stike v Bruslju in s pomočjo deležnikov na območju (zdravstvena zavodi, univerze, raziskovalna središča in centralne direkcije, pristojne za področje aktivnega staranja) neposredno sodelovala pri različnih fazah izvajanja programa EIP-AHA, in sicer:

 • pri uvodni konferenci programa EIP-AHA, ki jo je Evropska komisija organizirala z deležniki novembra 2011, in pri spletnem posvetovanju;
 • pri udeležbi na seminarjih, ki so jih organizirali generalni direktorati Evropske komisije (GD SANCO - GD CONNECT - GD Raziskave) z namenom širjenja strateškega načrta;
 • pri vzpostavitvi evropske mreže CORAL za vključevanje regij v aktivnosti programa EIP-AHA. 

Za dodatne informacije:

Lahko se prijavite za sodelovanje v akcijskih skupinah. Skupine so pravzaprav tematske mreže, preko katerih se lahko povežete z drugimi evropskimi regijami za iskanje potencialnih partnerjev in vključevanje v konzorcije, da bi se skupaj prijavili na evropske razpise za aktivno staranje.

Če se želite vključiti kot aktivni partner, se morate najprej odzvati na pozive (v angleščini »call for committment«), ki jih občasno objavlja Evropska komisija.

REPOSITORIJ

To je podatkovna baza, ki je nastala v okviru projekta PRO EIP-AHA, da bi uskladili in poenotili delovanje posameznih akcijskih skupin. Izbranih je bilo šest spodbujevalcev (»promoter«), enega za vsako akcijsko skupino, za promoviranje rezultatov posameznih skupin.

S to podatkovno bazo želijo krepiti strategijo dobrih praks EIP-AHA v širšem merilu (v angleščini »scaling up«).

Za dodatne informacije:

 

Z namenom spodbujanja razvoja inovacij na regionalni ravni so objavili razpise za dobre prakse (»Reference Site«), s katerimi bi promovirali organizacijo seminarjev za prenos znanja med organizacijami, ki že izvajajo inovativne prakse (v angleščini »originator organization«), in organizacijami, ki želijo inovativne prakse udejanjiti na svojem območju (»receiving/adopter organisation«). Tudi ta aktivnost sodi v okvir strategije uvajanja inovativnih praks v širšem merilu v sklopu programa EIP-AHA.

Za dodatne informacije:

 

To je ocenjevalni okvir, ki ga je izdelala Evropska komisija v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem (v angleščini »Joint Research Center«), da bi spremljala dosežene rezultate v okviru evropskega partnerstva o aktivnem staranju.

Evropska komisija načrtuje vrsto srečanj, na katerih bo predstavila način uporabe kazalnikov, ki so bili izdelani v okviru instrumenta »Monitoring and assessment framework for the EIP-AHA« (MAFEIP). V okviru tedna e-zdravja na Malti so organizirali posvet za predstavitev tega orodja.

Za dodatne informacije:

V okviru evropskega partnerstva za aktivno staranje so leta 2012 izdelali Indeks o aktivnem staranju (AAI). To je projekt, ki ga je predlagal Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in socialno vključenost pri Evropski komisiji v sodelovanju z Ekonomsko komisijo Združenih narodov za Evropo (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE), v okviru katerega so opredelili kazalnike za merjenje učinkov politike za starejše osebe. Ob pripravi tega indeksa so sprejeli naslednjo opredelitev: »Aktivno staranje pomeni, da so ljudje še naprej aktivni na trgu dela ali so vključeni v neplačane dejavnosti (npr. pomoč družinskim članom in/ali prostovoljstvo) in še naprej zdravo in samostojno živijo.«

V okviru navedenega indeksa so določili 4 različna področja aktivnosti (zaposlovanje, prostovoljstvo/socialna vključenost, samostojni življenjski slog, aktivno staranje v povezavi z okoljskimi dejavniki). Za merjenje učinkov na ta področja so izbrali 22 kazalnikov, na podlagi katerih so ugotovili najuspešnejše države (Švedska, Irska, Danska).

Za dodatne informacije:

V imenu Dežele Furlanije - Julijske krajine so se predstavniki deželnega sveta udeležili sestanka Skupine na visoki ravni kazalnika AAI, ki je potekal v Pisarni za stike v Bruslju, predstavniki Inštituta za ekonomske in socialne raziskave (IRES) pa so sodelovali na nekaterih medsebojnih strokovnih pregledih v okviru indeksa AAI.

Predvidena je naknadna izmenjava informacij z uradniki Evropske komisije, ki se ukvarjajo s tematiko AAI. Poleg kazalnikov, ki so jih določili v okviru indeksa, bodo preučili tudi kazalnike, ki so jih izdelali v okviru evropskega projekta »Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)«. 

La Regione Friuli Venezia Giulia, per il tramite del Consiglio regionale, ha partecipato ad una riunione del Gruppo di Alto Livello dell’AAI - tenutasi presso l’Ufficio di Bruxelles - nonché attraverso l’istituto di Ricerche Economiche e Sociali ( IRES ) ad alcune revisioni tra pari organizzate nell’ambito dell’AAI.

È prevista la continuazione dello scambio di informazioni con i funzionari della Commissione europea che seguono le tematiche dell’ AAI. Accanto agli indicatori individuati tramite tale indice verranno esaminati anche gli indicatori elaborati dal progetto europeo Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (  SHARE  ).