Skip to Content

Formazione e completamento attività lavorativa

Finanziamenti

Morebitna sredstva, namenjena medgeneracijskim projektom, niso vnaprej dolo?ena. Prora?unska sredstva za leto 2018 znašajo 1.000.000 €. 

Za dodatne informacije:

Prispevek za leto 2017 znaša 1.415.000,00 € (iz naslova operativnega deželnega programa - Evropskega socialnega sklada ODP-ESS 2014-2020 - Posebni program 28).

Za dodatne informacije:

Celostni ukrepi aktivnega zaposlovanja na podro?ju kulturne in umetnostne dediš?ine ter turizma - odobrena sredstva v višini 1.500.000 € iz Evropskega socialnega sklada.

Prispevek, namenjen v letu 2018 univerzam za tretje življenjsko obdobje v Furlaniji - Julijski krajini, znaša 315.000 €. Z njim se financirajo pobude iz programa dela za akademsko leto 2018/2019 s podro?ja socialnega vklju?evanja in vseživljenjskega u?enja odraslih. 

Za dodatne informacije:

Deželni prispevek za projekt »Deželnega centra za gledališ?e, animacijo in figurativno umetnost« v Gorici znaša 20.000 za leto 2018.