Skip to Content

Salute e benessere

Finanziamenti

Dežela je uvrstila v letni program dela zdravstvene in socialne službe tudi vrsto ukrepov s podro?ja primarne oskrbe, klini?ne dejavnosti, nege in odnosov z ob?ani za spodbujanje konkretnih dejavnosti v korist aktivnega staranja. Predviden strošek se krije iz deželnega zdravstvenega sklada.

Za dodatne informacije:

PromoTurismo FVG je pripravil kampanjo ozaveš?anja in informiranja o možnostih nakupa smu?arskih vozovnic za vsa deželna smu?arska središ?a po znižani ceni za starejše od 65 let in o ponudbi brezpla?nih vozovnic za starejše od 75 let. Temu namenjena finan?na sredstva znašajo 3.000€.

Za dodatne informacije:

Dežela je leta 2017 podprla s skupno 80.000 € štiri projekte, namenjene združevanju, socializaciji in animaciji, ki jih izvajajo okrožne socialne službe reprezentativnih ob?in v sodelovanju z zasebnimi akterji s podro?ja sociale.