Skip to Content

Sostegno per la famiglia

Finanziamenti

Za širjenje izobraževalnih programov za starejše, ki temeljijo na pristopu vseživljenjskega u?enja, in razvijanje vloge starejših, tako z vidika odnosov v družbi  kot z vidika znanj, so na voljo deželne subvencije za:

Financiranje ESS - Posebni program 14/15 - iz naslova ve?letnega usmerjevalnega programa 2014 (za triletno obdobje) za skupnih 1.700.000 evrov

Na?rtovana so financiranja za skupnih 460.000 € za promocijo in spodbujanje instituta skrbništva

  • Prostovoljnim skrbnikom, vklju?no s tistimi, ki izvajajo skrbništvo nad svojimi sorodniki, bo zagotovljeno povra?ilo stroškov za sklenitev namenskih zavarovalnih polic, tudi v kumulativni obliki. Uveden je ukrep »ustreznega nadomestila«.
  • Predvideni so prispevki za ustanove, ki vodijo ob?inske socialne službe, z namenom financiranja:
    • izobraževanj za osebe, ki nameravajo izvajati funkcijo skrbnika, in ozaveš?evalnih ukrepov za promocijo vloge skrbnika;
    • vzpostavitve in vodenja informativnih to?k v podporo skrbnikom 

Rok za predložitev vlog, namenjen ustanovam, ki vodijo ob?inske socialne službe, zapade 1. marca vsakega leta.

  • Predvideni so prispevki za ?im daljše bivanje nesamostojnih oseb na domu. Deželni socialni sklad 2018 za lokalne uprave znaša 72.800.000 €. Sklad za omogo?anje samostojnega življenja (it. FAP) znaša 32.700.000 €. Sklad za spodbujanje pomo?i in oskrbe na daljavo znaša 1.727.000 €.

Dežela spodbuja povezovanje družin s pospeševanjem in financiranjem projektov  za promocijo samoorganizacije služb v podporo družinskim, vzgojnim in negovalnim obveznostim ter s promoviranjem mreže socialnih izmenjav med družinami.  Predviden je skupen prenos sredstev v višini 1.080.000 €.