Skip to Content

Stanovanjska gradnja in dostopnost

Ukrepi in dejavnosti

Dežela spodbuja pobude za oblikovanje življenjskih okolij po meri starejših občanov s pomočjo tehnoloških izboljšav in preizkušanjem inovativnih stanovanjskih rešitev.

Celovita reforma stanovanjske politike in reorganizacija Zavoda za socialna stanovanja ATER  februarja 2016 (D.Z. 1/2016 ) sta uvedli številne spremembe deželne ureditve in namenska finančna sredstva za izboljšanje dostopnosti in bivalnih pogojev stanovanjskih prostorov s pomočjo inovativnih strukturnih, ergonomskih in tehnoloških posegov.

Pred kratkim sprejet deželni zakon 10/2018 je osvojil načelo univerzalnega oblikovanja, da bi izboljšali kakovost stanovanjskega in urbanističnega načrtovanja ter dostopnost odprtih in grajenih prostorov ter hkrati zagotovili vsem enake možnosti uporabe.

Na deželnem ozemlju delujejo stanovanjske infotočke, ki prebivalce usmerjajo in jim pomagajo pri iskanju bivališča ter ponujajo informacije o olajšavah in prispevkih. 

Za dodatne informacije:

Dežela podpira namestitev dvigal v zasebne ve?stanovanjske hiše in socialna stanovanja, s katerimi upravlja ATER, kjer živijo starejši ljudje ali invalidi. 

Za dodatne informacije:

Dežela podpira izvajanje eksperimentalnih projektov, ki jih predložijo delovna omizja pri medobčinskih teritorialnih unijah in ki predvidevajo inovativne bivalne rešitve ter deljenje skupnih storitev in prostorov. 

Za dodatne informacije

Dežela v sodelovanju z občinami pomaga družinam s starejšimi člani s subvencioniranjem najemnim. 

Za dodatne informacije

Dežela priznava družinam s starejšimi člani posebne prispevke za namensko prenovo ali nakup z namensko prenovo prvega stanovanja.

Za dodatne informacije

Dežela spodbuja prirejanje izobraževanj o »Presoji dostopnosti objektov v javni rabi« v sodelovanju s sektorjem za blaginjo skupnosti (pri Zavodu za zdravstveno varstvo št. 2 Spodnja Furlanija - Posočje) in Oddelkom za inženirstvo in arhitekturo Univerze v Trstu za pripravo prihodnjih generacij načrtovalcev na temo načrtovanja za vse (starejše, invalide itd.)

Dežela spodbuja dobre prakse za dostopnost objektov v javni rabi in pripravo načrtov za odpravo arhitekturnih ovir (NOAO) tudi v sodelovanju z drugimi organi na nacionalni ravni.

Dežela podpira uvajanje novih rešitev v sklopu programov »Prijazna bivalna okolja« in »Inovativna bivalna okolja«, ki sta namenjena oblikovanju bivalnih enot, prilagojenih potrebam ranljivejših starejših občanov.
Z iskanjem novih tako strukturnih kot upravljavskih in organizacijskih rešitev se želimo izogniti temu, da se ob vsaki težavi zatekamo zgolj k namestitvi v domove za starejše, ter spodbuditi uporabo inovativnih bivalnih okolij, ki naj postanejo dejanska alternativa klasičnim oblikam bivanja.
Zato stavbe in nepremičnine, ki jih namenjamo inovativnim rešitvam, ne smejo imeti zasnove običajnega doma za starejše, pač pa morajo razpolagati z minimalnimi pogoji, ki so opisani v smernicah, priloženih sklepu deželnega odbora (SDO) št. 2089 z dne 26. oktobra 2017.
Javni in neprofitni zasebni subjekti, ki so pripravljeni skleniti partnerstva s pristojnim zdravstvenim zavodom, pristojno MTU in morebitnimi drugimi javno/zasebnimi subjekti, ki delujejo na tistem območju, lahko vložijo vlogo za sodelovanje pri  preizkušanju inovativnih rešitev skladno z navodili v smernicah.
Povezovanje z družino, s pripadajočim ozemljem in storitvami na njem je temelj in jamstvo za naslavljanje življenjskih potreb, tako bivalnih kot socialnih in zdravstvenih, in sicer s pomočjo po meri izdelanih projektov.
Dežela spremlja preizkušanje inovativnih dejavnosti, ki se zaključi ob koncu vsakega triletja z oceno rezultata.
Za dodatne informacije:

 

Deželni zakon št. 10 z dne 19. marca 2018 »Splošna načela in izvedbene določbe s področja dostopnosti« spodbuja izboljšanje kakovosti stanovanjskega in urbanističnega načrtovanja za lažje dostopanje do odprtih in grajenih prostorov in zagotavljanje enakih možnosti uporabe za vse, ne glede na posameznikovo psihofizično sposobnost. To je dolgoročni ne le projektni, pač pa predvsem kulturni in socialni izziv.
Zakon ima kot cilj nadgraditev nacionalne ureditve s področja odpravljanja arhitekturnih ovir, kjer sta pojma ovira in invalid še vedno neločljivo povezana; zato je treba spodbujati vključujoče načrtovanje, da se primerno izkoristijo sposobnosti vseh in izpolnijo pričakovanja, ki jih pri uporabi prostorov izraža širši krog uporabnikov. 
Z novo zakonodajo in sočasnim delovanjem na več področjih namerava dežela pospešiti željene spremembe s postopnim uvajanjem metode univerzalnega oblikovanja in njenim vgrajevanjem v kulturno ozadje načrtovalca; v ta namen dežela podpira: vzpostavitev enotnega deželnega centra za dostopnost, ki se bo posvečal zlasti specialističnemu izobraževanju; projekt kartiranja primerov dostopnosti na celotnem deželnem ozemlju; odpravo arhitekturnih ovir v sodelovanju z občinami, ki pristopijo k projektu kartiranja in za to prejemajo namenska sredstva.
Zakon ne podvaja nacionalne zakonodaje, pač pa jo nadgrajuje in dopolnjuje ter spodbuja načrtovalca, da seže dlje: želja, da bi zadovoljili potrebe vseh vrst uporabnikov je lahko videti nerealna, vendar pa tako stremljenje in usmeritev prispevata k iskanju ustvarjalnih, ne pa nujno dražjih rešitev in k uveljavljanju vključujoče logike pri kakovostnejšem gradbenem in socialnem načrtovanju. Glede na že potrjeno napoved povišanja povprečne starosti prebivalstva je to izziv, ki je tesno povezan s kakovostjo življenja vseh nas.
 Za dodatne informacije:

 

Finančna sredstva za namestitev dvigal v večstanovanjskih hišah s subvencioniranimi najemninami zavoda za socialna stanovanja (ATER), kjer živijo starejši in invalidi.

Vse vloge, ki so se uvrstile na prednostni seznam, so bile sprejete in financirane v letu 2017.

Za dodatne informacije:

Vse dejavnosti, povezane z razvojem inovativnih oblik deljenja bivalnega okolja, spadajo med aktivnosti, ki se lahko izvajajo s sredstvi iz 14. člena deželnega zakona 1/2016 (ukrepi za olajšanje dostopa do bivališča socialno ali ekonomsko ranljivim osebam):

  • inovativni projekti, ki jih predložijo deželna omizja iz 8. člena DZ 1/2016;
  • novi izvedbeni pravilnik 19. člena DZ 1/2016 za subvencioniranje najemnin gospodinjstev s člani, ki so starejši od 65 let;
  • Podpora prostorskim načrtom, ki so usmerjeni v »socialno vzdržnost«, zlasti pa v zadovoljevanje potreb starejših občanov.

 

 

Neprofitne najemnine se subvencionirajo iz deželnih virov, pa tudi iz sredstev nacionalnega sklada iz zakona 431/1998; z njimi upravljajo občine, da pomagajo manj premožnim občanom pri plačevanju najemnin.

Za dodatne informacije:

Dežela namenja prispevke za spodbujanje skupnostnih oblik bivanja in razvijanje novih načinov gradnje ter novih bivalnih okolij z inovativnimi rešitvami za posebne bivalne potrebe starejših ljudi.

Za dodatne informacije:

News / Eventi