Skip to Content

Usposabljanje in dopolnjevanje poklicne dejavnosti

Ukrepi in dejavnosti

Dežela spodbuja usposabljanje, izmenjavo znanja ter kulturnih, strokovnih in tehnološko-računalniških spretnosti med starejšimi in mladimi s financiranjem posebnih projektov. Obenem dežela podpira usposabljanje negovalcev in vseživljenjsko učenje odraslih.

Dežela spodbuja udeležbo na letnem razpisu za posebne projekte, prek katerega se lahko financirajo projekti v sodelovanju s šolami, z združenji, javnimi in zasebnimi  neprofitnimi ustanovami ter s svetom dela.
Za dodatne informacije:

Dežela podpira projekt, ki ga Deželni center za gledališče, animacijo in figurativno umetnost iz Gorice izvaja v sodelovanju z deželnimi šolami za širjenje medgeneracijskih povezav in prenosa znanja.

Dežela spodbuja in financira začetno in vseživljenjsko usposabljanje že zaposlenega ali zaposljivega pomožnega zdravstvenega osebja (PZO), ki deluje v nastanitvenih ustanovah za oskrbo starejših, v centrih za dnevno oskrbo in neposredno na domu. Tečaji so brezplačni.
Za dodatne informacije:

Dežela podpira eksperimentalne oblike izobraževanja v sklopu izobraževalnih programov in programov poklicnega usposabljanja, da se spodbudi izmenjava izkušenj in medgeneracijski prenos znanja (npr. kuhanje ob odkrivanju starih receptov in pozabljenih kuharskih veščin; izmenjava izkušenj in tehnik obdelave v lesarstvu; izmenjava izkušenj in postopkov pridelave v kmetijstvu). V posameznih razpisih so ta področja podrobneje opredeljena.
Za dodatne informacije:

Programi, ki jih predvideva Specifični program 64/17, vsebujejo celostne ukrepe s področja aktivne politike zaposlovanja v sklopu kulturne dediščine, umetnosti in turizma. V sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami bo nastal modul usposabljanja na temo dostopnosti in uporabnosti umetnostne in kulturne dediščine oziroma dostopnega turizma, ki bo skladen z načeli splošnega načrtovanja.
Za dodatne informacije:

Vsako leto dežela financira dejavnosti vseživljenjskega učenja, ki jih izvajata ljudska univerza »LiberEtà« ter univerza za tretje življenjsko obdobje tudi na mednarodni ravni.
Za dodatne informacije:

Na podlagi novega zakona dežela podpira univerze za tretje življenjsko obdobje in ljudske univerze, ki izvajajo dejavnosti na področju neformalnega učenja.
Za dodatne informacije:

Dežela spodbuja usposabljanje mentorjev za digitalno opismenjevanje starejših ljudi za dostopanje do spletnih storitev, ki jih ponuja deželna uprava. Internetna povezava za to usposabljanje je brezplačna v občinskih prostorih (knjižnicah, sejnih sobah, dvoranah, kjer zaseda občinski svet, itd.)
Za dodatne informacije:

Morebitna sredstva, namenjena medgeneracijskim projektom, niso vnaprej določena. Proračunska sredstva za leto 2018 znašajo 1.000.000 €. 

Za dodatne informacije:

News / Eventi